Frame Top

อาการ : แพ้ยา

การแพ้ยา (Drug allergy หรือ Drug hypersensitivity)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ได้แก่ อาการทางผิวหนัง เช่น มีอาการผื่นคันหรือลมพิษ อาจขึ้นทั่วตัว เฉพาะตำแหน่ง เป็นปื้น หรือเป็นจ้ำ อาการทางระบบหายใจ เช่น ไอ เจ็บแน่นหน้าอก หายใจลำบาก และ/หรือ หอบเหนื่อย อาการทางสมอง เช

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Wassanawas
Frame Bottom