Frame Top

อาการ : แพ้ยา

การแพ้ยา (Drug allergy หรือ Drug hypersensitivity)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ได้แก่ อาการทางผิวหนัง เช่น มีอาการผื่นคันหรือลมพิษ อาจขึ้นทั่วตัว เฉพาะตำแหน่ง เป็นปื้น หรือเป็นจ้ำ อาการทางระบบหายใจ เช่น ไอ เจ็บแน่นหน้าอก หายใจลำบาก และ/หรือ หอบเหนื่อย อาการทางสมอง เช
กลุ่มอาการเดรส (DRESS syndrome) หรือ ปฏิกิริยาการแพ้ยาที่เกิดอีโอซิโนฟิลสูง (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms)
โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์
cs) ยาวัณโรค หรือ ยารักษาวัณโรค (Anti-tuberculosis medication) ยาฆ่าเชื้อ (Antimicrobial drug) ยาแก้อักเสบ (Anti inflammatory drug) เม็ดเลือดขาว (White blood cell หรือ Leukocyte) {% en

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Magpie Maiissick
Frame Bottom