Frame Top

อาการ : แผลเรื้อรังที่อวัยวะเพศชาย

มะเร็งอวัยวะเพศชาย (Penile cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
natomy and physiology of male reproductive organ) ยาเคมีบำบัด (Cancer chemotherapy) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Th

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom