Frame Top

อาการ : แผลเรื้อรังที่หู

มะเร็งหู (Ear cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
Ear Nose Throat or Clinical ENT examination) มะเร็ง (Cancer) มะเร็งผิวหนัง (Skin cancer) โรคมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา มะเร็งไฝ (Cutaneous melanoma) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom