Frame Top

อาการ : แผลสะอาด

แผลสะอาด (Clean wound)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
อาด ขึ้นกับคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล บ่อยครั้งด้วยเทคนิคในปัจจุ บัน อาจไม่จำเป็นต้องมีการทำแผล เพียงแต่รักษาความสะอาดบริเวณรอบๆแผล ร่วมกับ ระวังไม่ให้แผลถูกน้ำ เปียกชื้น และ/หรือ ผ้า/วัสดุปิดแผลหลุดลอก

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน suksun tor tor Artited
Frame Bottom