Frame Top

อาการ : แผลที่เต้านม

การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีเต้านม
โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง
้ำเหลืองบริเวณรักแร้ และ/หรือ ต่อมน้ำเหลืองบริเวณช่องอกข้างเดียวกับที่เป็นมะเร็งเต้านมนั่นเอง ทั้งนี้ขึ้นกับระยะโรค และตำแหน่งของก้อนมะเร็ง ผลข้างเคียงระหว่างฉายรังสีรักษาในมะเร็งเต้านมมีอะไรบ้าง?

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Horyjong1 Finare
Frame Bottom