Frame Top

อาการ : แผลช่องปาก

โคลีนซาลิไซเลต (Choline salicylate)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ยาแก้ไข้ (Antipyretics) และยาแก้ปวด (Analgesic or Pain Killer) แผลร้อนใน (Aphthous ulcer) ยาฆ่าเชื้อ (Antimicrobial drug) ยาแก้อักเสบ (Anti inflammatory drug) กรดซาลิไซลิก (Salicylic acid) ซา

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom