Frame Top

อาการ : แผลจากฉายรังสี

การดูแลแผลบริเวณฉายรังสี (Caring for the skin during radiotherapy)
โดย อรวรรณ รัตนสุวรรณ
ดแผลเป็นทั่วไป หรือ แผลเป็นนูนได้ ความร้อน ความเย็น และรังสี เป็นอีกหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดแผล แต่ในที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะแผลจากผิวหนังได้รับรังสีรักษา เนื่องจากผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาในกลุ่มรัก

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Thanyatap onka Abc1199
Frame Bottom