Frame Top

อาการ : แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก

ความเข้าใจผิดพบบ่อยในโรคหลอดเลือดสมอง (Common misunderstood in stroke)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ี่นอนลมเพื่อป้องกันแผลกดทับ ทดแทนการพลิกตัวผู้ป่วยอัมพาตได้ การแพทย์ทางเลือกช่วยให้ผู้ป่วยโรคอัมพาตดีขึ้น สรุป {% endblock toc %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคหลอดเลื

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Mai Mayuree tor tor Artited
Frame Bottom