Frame Top

อาการ : เส้นประสาทอักเสบ

วิตามิน บี 1-6-12 (Vitamin B 1- 6 - 12 ) หรือ นิวโรเบียน (Neurobion)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด วิตามิน (Vitamin) โรคเส้นประสาท (Peripheral neuropathy) โรคเส้นประสาทเหตุเบาหวาน (Diabetic Neuropathy) โรคเส้นประสาทเหตุจากแอลกอฮอล์ เส้นประสาทอักเส

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 r9r99r999
Frame Bottom