Frame Top

อาการ : เลือดออกไม่หยุด

วิตามินเค (Vitamin K)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
รคกระดูกบาง (Osteoporosis and Osteopenia) ยาต้านการแข็งตัวของเลือด: ยากันเลือดแข็งตัว (Anticoagulants) วิตามิน (Vitamin) วิตามินดี (Vitamin D or Ergocalciferol) {% endblock related %}

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Thanyatap onka
Frame Bottom