Frame Top

อาการ : เม็ดเลือดขาวต่ำหลังยาเคมีบำบัด

เพกฟิลกราสทิม (Pegfilgrastim)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
emotherapy) รังสีรักษา ฉายรังสี ใส่แร่ (Radiation therapy) กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน: เออาร์ดีเอส (ARDS: Acute respiratory distress syndrome) จีซีเอสเอฟ (G-CSF) โคโลนีสติมิวเลตทิงแฟกเตอร์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน peachppp
Frame Bottom