Frame Top

อาการ : เมาค้าง

เมาค้าง (Hangover)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
คลื่นไส้ กลไกการเกิดเมาค้าง ยังไม่ทราบชัดเจน แต่เชื่อว่า สารพิษต่างๆในแอลกอฮอล์ หรือในสารนั้นๆ ส่งผลต่อทุกระบบอวัยวะของร่างกาย เช่น ระบบประสาท (เช่น ปวดศีรษะ ไม่มีสมาธิ), ระบบทางเดินอาหาร (เช่น

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sunan1234 kkodchaporn
Frame Bottom