Frame Top

อาการ : เป็นเกลื้อน

ยารักษาเกลื้อน (Tinea versicolor medication)
โดย พรลภัส บุญสอน
ใช้ยารักษาเกลื้อนอย่างไร? มีข้อควรระวังการใช้ยารักษาเกลื้อนอย่างไร? การใช้ยารักษาเกลื้อนในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยารักษาเกลื้อนในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้ยารักษา

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom