Frame Top

อาการ : เป็นหิด

ยารักษาโรคหิด (Scabies medications)
โดย พรลภัส บุญสอน
์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยารักษาโรคหิดในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้ยารักษาโรคหิดในเด็กควรเป็นอย่างไร? อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาโรคหิดเป็นอย่างไร? สรุป บรรณานุกรม

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน r9r99r999
Frame Bottom