Frame Top

อาการ : เนื้องอกเน็ท

แลนรีโอไทด์ (Lanreotide)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
(Cancer) โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine disease) กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบต่อมไร้ท่อ (Anatomy and physiology of endocrine system) กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร (Anatomy and ph

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom