Frame Top

อาการ : เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด

ไนโตรกลีเซอริน (Nitroglycerin) หรือ กลีเซอริลไตรไนเตรท (Glyceryl trinitrate)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด โรคหัวใจ: โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease) โรคหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด (Heart disease หรือ Cardiovascular disease) เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด กล้ามเน
ยาไนเตรท (Nitrate medicines)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease) เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาการปวดเค้นหัวใจ (Angina Pectoris) ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน (Hypothyroidism) โรคไต (Kidney disease)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom