Frame Top

อาการ : เจ็บป่วยเล็กน้อย

ยาโอทีซี (OTC Drugs) ยาจำหน่ายหน้าเคาเตอร์ (Over-the-counter drugs)
โดย พรลภัส บุญสอน
การใช้ยาโอทีซีในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาโอทีซีในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาโอทีซีในเด็กควรเป็นอย่างไร? อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโอทีซีเป็นอย่างไร? สรุป บ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Thanyatap onka
Frame Bottom