Frame Top

อาการ : เจ็บปาก

การดูแลตนเองเมื่อฉายรังสีรักษาบริเวณศีรษะและลำคอ
โดย แพทย์หญิง ชลศณีย์ คล้ายทอง
และลำคอนี้ จะฉายครอบคลุมทั้ง อวัยวะที่เกิดโรค (รอยโรค) เนื้อเยื่อ/อวัยวะข้างเคียง และรวมไปถึงต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำคอทั้งสองข้าง ที่โรคสามารถลุกลามไปถึงได้ ทั้งนี้เพราะโรคมะเร็งในระบบนี้มีการลุกลามเข้า
แผลร้อนใน (Aphthous ulcer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
pressive disorder) โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคแผลร้อนใน (Aphthous ulcer หรือ Aphthous stomatitis หรือ Recu
การดูแลช่องปากเมื่อได้เคมีบำบัดหรือรังสีรักษา (Chemotherapy or radiation therapy: Oral care)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ไมได้เคมีบำบัดแล้วถึงเจ็บปากเจ็บคอ? ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy) มีคุณสมบัติก่อการบาดเจ็บและทำลายเซลล์ทุกชนิด แต่จะทำลายเซลล์มะเร็งมากกว่าเซลล์ปกติมาก และเซลล์ปกติยังมีคุณสมบัติที่จะซ่อมแซมฟื้นตัวจากย

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Phxsrp
Frame Bottom