Frame Top

อาการ : เจ็บคอเรื้อรัง

มะเร็งคอหอย โรคมะเร็งคอหอยส่วนกล่องเสียง (Hypopharyngeal cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
งของลำคอส่วนที่อยู่ด้านข้างทั้งซ้าย ขวาและด้าน หลังของกล่องเสียง จึงได้ชื่อว่า คอหอยส่วนกล่องเสียง เป็นเนื้อเยื่อที่ประกอบด้วยเยื่อเมือก กล้ามเนื้อ เส้นประสาท หลอดเลือด และระบบน้ำเหลือง มีหน้าที่ช่วยใ
นิ่วทอนซิล ทอนซิลโลลิท (Tonsillolith)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
่าตัดต่อมทอนซิล(Tonsillectomy) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ นิ่วทอนซิล หรือบางคนเรียกว่า ขี้ทอนซิล (Tonsillolith หรือ Tonsillith หรือ Tonsil stone) คือ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul bankter
Frame Bottom