Frame Top

อาการ : เจ็บคอเรื้อรัง

มะเร็งคอหอย โรคมะเร็งคอหอยส่วนกล่องเสียง (Hypopharyngeal cancer)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
บัด (Cancer chemotherapy) ยารักษาแบบจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง ยารักษาตรงเป้า (Targeted Cell Therapy) โรคมะเร็งคอหอยส่วนปาก (Oropharyngeal cancer) คาร์ซิโนมา มะเร็งคาร์ซิโนมา (Carcinoma) มะเร็งระยะศ
นิ่วทอนซิล ทอนซิลโลลิท (Tonsillolith)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
่าตัดต่อมทอนซิล(Tonsillectomy) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ นิ่วทอนซิล หรือบางคนเรียกว่า ขี้ทอนซิล (Tonsillolith หรือ Tonsillith หรือ Tonsil stone) คือ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Puengjaru
Frame Bottom