Frame Top

อาการ : เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

ออกซิโทซิน รีเซพเตอร์ แอนตาโกนิสต์ (Oxytocin receptor antagonist)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
์มีชื่ออื่นอีกไหม?ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ออกซิโทซิน (Oxytocin) โท

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul yama.ada Whatyoudo Mk193
Frame Bottom