Frame Top

อาการ : เคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ

กลุ่มอาการยึกยือเหตุจากยา (Tardive dyskinesia)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
มอาการยึกยือเหตุจากยาได้อย่างไร? สรุป {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ยารักษาทางจิตเวช ยาจิตเวช (Psychotropics

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul suksun Whatyoudo Mk193
Frame Bottom