Frame Top

อาการ : ฮอร์โมนโปรแลคตินสูง

คาเบอร์โกลีน (Cabergoline)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
opamine agonist) เนื้องอกสมอง และมะเร็งสมอง (Brain tumor) เนื้องอก (Tumor) โรคสมอง โรคทางสมอง (Brain disease) โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine disease) กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบต่อม

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom