Frame Top

อาการ : อ่อนเพลียหาสาเหตุไม่ได้

กลุ่มอาการความล้าเรื้อรัง กลุ่มอาการเพลียเรื้อรัง โรคซีเอฟเอส (CFS:Chronic Fatigue Syndrome)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ึกษารายละเอียด “กลุ่มอาการเพลียเรื้อรัง หรือ กลุ่มอาการความล้าเรื้อรัง หรือเรียกย่อว่า “โรคซีเอฟเอส (Chronic Fatigue Syndrome:CFS )” ว่ามีอาการอย่างไร เกิดจากอะไรและรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ โรคซีเอ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Pukhoau
Frame Bottom