Frame Top

อาการ : อาหารในทารกแรกเกิดถึง2ปี

อาหารและโภชนาการสำหรับทารกแรกเกิด ถึงอายุ 2 ปี (Nutrition for newborn and children under age of 2)
โดย จุฑาพร พานิช
เพียงพอต่อความต้องการของทารกจริงหรือไม่ และหลังจาก 6 เดือนทารกควรได้รับอาหารเสริมอย่างไร เพื่อให้เพียงต่อความต้องการ ดังนั้นในบทความนี้ จะกล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณสารอาหารและพลังงานที่ทารกแต่ละช่

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน NBP suksun
Frame Bottom