Frame Top

อาการ : อาการอื่นๆ

กลุ่มอาการพารานีโอพลาสติค (Paraneoplastic syndrome)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
t %}{% linkify %} กลุ่มอาการพารานีโอพลาสติคคืออะไร? พบในมะเร็งชนิดไหน? กลุ่มอาการพารานีโอพลาสติค(Paraneoplastic syndrome) คือ กลุ่มอาการผิดปกติในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เช่น มีไข้ เบื่ออาหาร ผอมลง ซึ่

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Tabelog
Frame Bottom