Frame Top

อาการ : อาการมีฮอร์โมนต่างๆเกินในร่างกาย

ออกทรีโอไทด์ (Octreotide)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ะบบต่อมไร้ท่อ (Anatomy and physiology of endocrine system) โรคต่อมไร้ท่อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine disease) เนื้องอก (Tumor) มะเร็ง (Cancer) Somatostatin {% endblock related %}

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Mai Mayuree suksun tor tor
Frame Bottom