Frame Top

อาการ : อาการผิดปกติต่างๆที่รุนแรงก่อนมีประจำเดือน

กลุ่มอาการรุนแรงก่อนมีประจำเดือน (PMDD / Premenstrual dysphoric disorder)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ
น (Dysmenorrhea) กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน (PMS / Premenstrual syndrome) โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder หรือ MDD) ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้า (Stress, Depression and Depressi

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tapanut bb15
Frame Bottom