Frame Top

อาการ : อาการปวดปานกลางถึงรุนแรง

บิวพรีนอร์ฟีน (Buprenorphine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ะยาพาราเซตามอล (Analgesics and Paracetamol) กลุ่มยาแก้ปวด และยาพาราเซตามอล (Analgesics and Paracetamol) ปวดเหตุประสาท (Neuropathic pain) ยาเสพติด (Narcotic drug) ความดันในกะโหลกศีรษะสูง (Incre

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน JP_yammy
Frame Bottom