Frame Top

อาการ : อาการทางปอด

ซาร์คอยโดซิส (Sarcoidosis)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ที่ไม่ใช่มะเร็งขึ้นในอวัยวะนั้นๆ เรียกก้อนเนื้อนี้ว่า แกรนูโลมา(Granuloma) ซาร์คอยโดซิส เป็นโรคยังไม่มีรายงานเกิดในประเทศไทย แต่พบได้บ่อยในสหรัฐอมริกา โดยเฉพาะในคนผิวดำ ซึ่งในสหรัฐอเมริกามีรายงานพบ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน JP_yammy
Frame Bottom