Frame Top

อาการ : อาการต่างๆทุกอวัยวะ

พอร์ฟิเรีย (Porphyria)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
างๆขึ้น เช่น อาการทางผิวหนัง ทางระบบประสาท ทางระบบทางเดินอาหาร และทางระบบเลือด อาการของโรคพอร์ฟิเรีย อาการของโรคพอร์ฟิเรียแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ รูปแบบอาการทั่วไปที่เกิดอาการเฉียบพลัน และรูปแ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน r9r99r999
Frame Bottom