Frame Top

อาการ : อาการชัก

ความรู้และทัศนคติของประชาชนต่อผู้ป่วยโรคลมชัก (Knowledge and attitude toward epilepsy)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
กันดีกว่าโรคลมชัก (Epilepsy) เป็นโรคหนึ่งทางระบบประสาทที่พบบ่อยและสร้างความตกใจ วิตกกังวลหรือหวาดกลัวต่อผู้ปกครอง ผู้พบเห็น ผู้ร่วมงาน หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน ผู้ป่วยมักมีตราบาปติดตัวไปตลอด อาจถูกรังเ
พารัลดีไฮด์ (Paraldehyde)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
าท (Transquilizer Drugs) ลมชัก (Epilepsy) บาดทะยัก (Tetanus) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ยาพารัลดีไฮด์ (Paraldehyde) เป็นยาที่ใช้รักษาอาการ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Whatyoudo Mk193
Frame Bottom