Frame Top

อาการ : อาการกล้ามเนื้อกระตุก

อาการแสดงทรูโซ (Trousseau sign)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ลเซียมในเลือดต่ำ การชักเกร็งที่ต้องกระตุ้นให้เกิดนี้ เรียกว่า “การชักเกร็งแฝง/การชักแฝง(Latent tetany)”ซึ่งเป็นอาการหนึ่งในภาวะมีแคลเซียมในเลือดต่ำ ทั้งนี้ ประโยชน์ของอาการแสดงทรูโซ คือเป็นอาการท

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul Whatyoudo Mk193
Frame Bottom