Frame Top

อาการ : อักเสบ

โพรสตาแกลนดิน อินฮิบิเตอร์ Prostaglandin inhibitors
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ck toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด การชักนำให้เจ็บครรภ์คลอด(Labor induction) คอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) กรดอะซิติ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom