Frame Top

อาการ : อวัยวะต่างๆทำงานผิดปกติจากเหล็กสูง

ยาขับเหล็ก (Iron Chelators)
โดย พรลภัส บุญสอน
ระวังการใช้ยาขับเหล็กอย่างไร? การใช้ยาขับเหล็กในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาขับเหล็กในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาขับเหล็กในเด็กควรเป็นอย่างไร? มีอาการไม่พึงประสงค์จา

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน p_mark2544
Frame Bottom