Frame Top

อาการ : อวัยวะขาดเลือด

ยาต้านการแข็งตัวของเลือด: ยากันเลือดแข็งตัว (Anticoagulants)
โดย พรลภัส บุญสอน
seases) โรคหัวใจ: โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery disease) โรคอัมพาต โรคอัมพฤกษ์ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) วาร์ฟาริน (Warfarin) หรือ คูมาดิน (Coumadin) ยาเฮพาริน (Heparin) {% endb

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Horyjong1 Finare
Frame Bottom