Frame Top

อาการ : อวัยวะขาดเลือด

ยาต้านการแข็งตัวของเลือด: ยากันเลือดแข็งตัว (Anticoagulants)
โดย พรลภัส บุญสอน
ลือดแข็งตัวอย่างไร? มีข้อควรระวังการใช้ยากันเลือดแข็งตัวอย่างไร? การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้ยาในเด็กควรเป็นอย่างไร? อันตราย/ผลข้

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน nayzaza0132
Frame Bottom