Frame Top

อาการ : หายใจลำบาก

คอตีบ (Diphtheria)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
elated %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคคอตีบ (Diphtheria) เป็นโรคเกิดจากทางเดินหายใจติดเชื้อแบคทีเรียชนิด Chorynebac terium diphtheriae ปัจจุบันเป็นโรคพบได้น้อยในประเทศที่พัฒ
โรคจากขึ้นที่สูง (Altitude sickness)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
น การขึ้นภูเขาสูง หรือไปอยู่ในประเทศที่อยู่ในแถบพื้นที่สูงๆของโลก เช่น ทิเบต เป็นต้น โดยมักเกิดอาการได้ตั้งแต่สถานที่นั้นๆมีความสูงตั้งแต่ประมาณ 2,100เมตร (7,000 ฟุต) จากระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไป ระด
โรคหืด (Asthma)
โดย รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ นายแพทย์ วัชรา บุญสวัสดิ์
ss) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ โรคหืด (Asthma) เป็นโรคพบบ่อยในประเทศไทย โดยพบโรคหืดในเด็กมีมากถึง 10 -12% ของเด็กทั้งหมด ส่วนผู้ใหญ่พบน้อยกว่าคือประม
เด็กโรคหืด (Childhood asthma)
โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย
โรคภูมิแพ้หูคอจมูก (ENT and Allergy) โรคปอด โรคของปอด โรคทางปอด (Pulmonary disease) สเตียรอยด์ ยาสเตียรอยด์ คอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroid) ยาขยายหลอดลม (Bronchodilator) {% endbloc
ภาวะเร่งด่วนทางลำคอ (Throat emergencies)
โดย นายแพทย์ พิชัย พัวเพิ่มพูนศิริ
ะบบหูคอจมูก (ENT disease) การตรวจทางหูคอจมูก การตรวจทางอีเอ็นที (Clinical examination of Ear Nose Throat or Clinical ENT examination) Angioderma โรคติดเชื้อ ภาวะติดเชื้อ (Infectious disease) แ
ซาร์ส (SARS)
โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส
แรกที่ประเทศจีนในปี พ.ศ. 2545 ติดต่อกันได้ง่าย จึงทำให้เกิดการระบาดไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลกร่วม กับองค์การต่างๆ จึงได้พยายามควบคุมโรค และสามารถหยุดการระบาดได้ในปีต่อมาคือ พ.ศ.2546 ซึ
เบื่ออาหาร (Anorexia)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
นหลายวันหรือสัปดาห์หรือหลายเดือน จะส่งผลให้เกิดอาการผอมลงหรือน้ำหนักลดได้ เบื่ออาหารเป็นอาการที่เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจาก โรคที่เกิดเฉียบพลันเช่น โรคติดเชื้อต่างๆ และจากโรคเรื้อรังต่างๆเช่น
หอบเหนื่อย หายใจลำบาก (Dyspnea)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
ม โรคถุงลมโป่งพอง โรคหืด โรคจากขึ้นที่สูง โรคมะเร็งปอด) โรคหัวใจ (เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว) หรือปัญหาด้านอารมณ์/จิตใจเช่น ความ เครียด กลัว เรียกร้องความสนใจ รวมทั้งเป็นอาการปกติที่เกิดจากการออกกำลังกายมา
ปอดบวมน้ำ (Pulmonary edema)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
จึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนในอากาศ กับคาร์บอนได ออกไซด์ในหลอดเลือดปอดได้ เซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย รวมทั้งเซลล์ของปอด หัวใจ และหลอดเลือดต่างๆ จึงขาดอากาศ/ขาดออกซิเจน ส่งผลให้เกิดอาการเหนื่อยหอบ และตัวเ
แอแนฟิแล็กซิส: ปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
งออกซิเจน (Cerebral hypoxia) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ ภูมิแพ้ หรือ อาการแพ้ (Allergy) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับค

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน gibgib18
Frame Bottom