Frame Top

อาการ : หายใจช้า เบา

ยากดการหายใจ (Drug-induced respiratory depression)
โดย พรลภัส บุญสอน
เป็นอย่างไร? การใช้ยากดการหายใจในผู้สูงอายุควรเป็นอย่างไร? การใช้ยากดการหายใจในเด็กควรเป็นอย่างไร? อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยากดการหายใจเป็นอย่างไร? สรุป บรรณานุกรม ยากดการหาย

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน NBP mochadiva
Frame Bottom