Frame Top

อาการ : หลากหลายอาการจากทุกอวัยวะ

อิมิดาโซล (Imidazole)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ียด ยากล่อมประสาท (Transquilizer Drugs) ยากันชัก ยาต้านชัก (Anticonvulsant drugs) ยาต้านการแข็งตัวของเลือด: ยากันเลือดแข็งตัว (Anticoagulants) ต้อหิน (Glaucoma) {% endblock related %}

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Kongkaw
Frame Bottom