Frame Top

อาการ : หลากหลายทั่วร่างกาย

นอร์อิพิเนฟริน-โดพามีน รีลีสซิ่ง เอเจนท์ (Norepinephrine-dopamine releasing agent)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
่นอีกไหม?ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง? บรรณานุกรม {% endblock toc %} {% block related %} ยารักษาโรค (Pharmaceutical drug) ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด ปอดบวมน้ำ (Pulmonary edema) กลุ่ม

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน PRdelivery LyriCz bb15
Frame Bottom