Frame Top

อาการ : หลั่งเร็วในบุรุษเมื่อมีเพศสัมพันธ์

ดาพ็อกซิไทน์ (Dapoxetine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด เอสเอสอาร์ไอ (Selective serotonin reuptake inhibitors: SSRIs) ยาต้านเศร้า(Antidepressants) ไซโตโครมพี450 3เอ4 อินฮิบิเตอร์ (CYP3A4 Inhibitors) ยาบำบัดหย่อนสมรรถภาพเพศชา

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom