Frame Top

อาการ : หลอดเลือดทั่วตัว

โพรสตาไซคลิน (Prostacyclin)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
สุจิเป็นครั้งแรก โพรสตาแกลนดินมีโครงสร้างทางเคมีเป็นสารประเภทไขมันที่มีการออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนในร่างกาย เราจะพบการสังเคราะห์สารโพรสตาแกลนดินจากเซลล์ตามเนื้อเยื่อหรือตามอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย การ

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน miyamoto Moo25
Frame Bottom