Frame Top

อาการ : หนูชุม

ยาฆ่าหนู (Rodenticide)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ว มากินเหยื่อที่วางล่อหนู ก็สามารถทำให้สัตว์เหล่านั้นตายได้เช่นกัน หรือสัตว์อื่นที่มากินซากหนูที่ตายแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะตายด้วยพิษของยาฆ่าหนูที่ตกค้างตามกันไป ซึ่งเรียกว่าผู้ที่ได้รับพิษทุติยภูมิ(Sec

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน suksun Tery Artited
Frame Bottom