Frame Top

อาการ : สิ่งแปลกปลอมในลำคอ

สิ่งแปลกปลอมในลำคอ (Throat foreign body)
โดย นายแพทย์ กรีฑา ม่วงทอง
่งจะทำให้สงสัยว่าจะเกิดปัญหานี้ สิ่งแปลกปลอมในลำคอแบ่ง ได้ 2 ชนิด สิ่งแปลกปลอมที่มาจากพืชและสิ่งมีชีวิต เช่น ก้างปลา กระดูกไก่ หรือเศษชิ้นเนื้อ สิ่งแปลกปลอมที่ไม่มีชีวิต เช่น เหรียญ ฟันปลอม

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul yama.ada Whatyoudo Mk193
Frame Bottom