Frame Top

อาการ : สารทึบรังสี

ไดอะไตรโซเอท (Diatrizoate)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
diology) ฉายาเวชศาสตร์ (Imaging Medicine) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา (Therapeutic Radiology and Oncology) และ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine) เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (X-ray Computerized Tomography)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tery Artited
Frame Bottom