Frame Top

อาการ : สารฆ่าหญ้า

พาราคว็อท ยาฆ่าหญ้าพาราคว็อท (Paraquat)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
) ภาวะหายใจล้มเหลว (Respiratory failure) {% endblock related %} {% block article_content %}{% linkify %} บทนำ สารเคมี หรือ สารพาราคว็อท (Paraquat) เป็นสารประกอบอินทรีย์มีชื่อทางเคมีว

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tapanut bb15
Frame Bottom