Frame Top

อาการ : สารคัดหลั่ง

สารคัดหลั่ง (Body fluid)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
เป็นของเสียที่ร่างกายต้องกำจัดทิ้ง สารคัดหลังของร่างกายได้แก่ เลือด น้ำเหลืองจากเลือด เหงื่อ ไขมันจากต่อมเหงื่อ น้ำเหลือง หนอง น้ำไขสันหลัง น้ำตา น้ำในช่องต่างๆของลูกตา

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน PRdelivery LyriCz bb15
Frame Bottom