Frame Top

อาการ : สั่นทั้งตัว

แคทิคอล-โอ-เมทิลทรานสเฟอเรส (ซีโอเอ็มที) อินฮิบิเตอร์ (Catechol-O-methyl transferase (COMT) inhibitors)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
เตอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร? ควรเก็บรักษาแคทิคอล-โอ-เมทิลทรานสเฟอเรส (ซีโอเอ็มที) อินฮิบิเตอร์อย่างไร? แคทิคอล-โอ-เมทิลทรานสเฟอเรส (ซีโอเอ็มที) อินฮิบิเตอร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจา

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Paratchaya
Frame Bottom