Frame Top

อาการ : วิตกกังวลซึมเศร้า

พาร็อกซีทีน (Paroxetine)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
ะจำเดือน (PMDD / Premenstrual dysphoric disorder) โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder) โรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder หรือ MDD) ความเครียด ภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้า (Stress, Depression and

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Horyjong1 Finare
Frame Bottom