Frame Top

อาการ : ลืมชั่วคราว

กลุ่มอาการลืมชั่วคราว (Transient Amnesic Syndrome)
โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
} {% block related %} โรคสมอง โรคทางสมอง (Brain disease) โรคสมองขาดเลือดมาเลี้ยงชั่วคราว (TIA: Transient Ischemic Attack) โรคอัมพาต โรคอัมพฤกษ์ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ไมเกรน (Migraine)

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom