Frame Top

อาการ : ลิ่มเลือด

อะซีโนคูมารอล (Acenocoumarol)
โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร
วาร์ฟาริน (Warfarin) หรือ คูมาดิน (Coumadin) วิตามินเค (Vitamin K) ยาต้านการแข็งตัวของเลือด: ยากันเลือดแข็งตัว (Anticoagulants) ยาสลายลิ่มเลือด หรือยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drugs or Throm

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน Tippatai Admin_Chan Atip Test_Web
สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom